Kinnitatud KÜ juhatuse koosolekul 21.09.2004.a.

KORTERIÜHISTU MASTI KODUKORD

1. Üldreeglid:

1.1. Peame meeles, et elamu, kus me elame, on meie ühine kodu ja kuulub võrdsete õiguste alusel kõigile kaasomanikele.

1.2. Korter on ühe omaniku reaalne eraomand, kuid selle juurde kuulub mõtteline osa kaasomandist, mille kasutamisel käitume selliselt, et ei häiriks teisi kaasomanikke.

1.3. Suhtume kõigisse kaasomanikesse tähelepanelikult, heatahtlikult ja abivalmilt.

2. Korteriomanikena oleme kohustatud:

2.1. Kasutama eluruume sihipäraselt ja neid korras hoidma;

2.2. Kasutama kõiki energiakandjaid, s.h. vett ja üldelektrit kokkuhoidlikult;

2.3. Tihendama aknaid ja uksi, et kokku hoida soojust.

2.4. Teatama elamus tekkinud riketest või avariiohtlikest olukordadest kohe KÜ dispetšerile, püüdes ise samal ajal rakendada abinõusid võimalike kahjude minimiseerimiseks;

2.5. Täitma üldkohustuslike eeskirjade , s.h. tuleohutuse, heakorra ja koduloomade pidamise eeskirjade nõudeid;

2.6. Hoidma puhtust ja korda üldkasutatavates ruumides (trepikoda, kelder jm.) ning elamu territooriumil (teenindusmaal või krundil); osa võtma KÜ juhatuse poolt organiseeritud koristustöödest territooriumil või keldris, tagama sanitaarse olukorra korteris.

2.7. Panema olmejäätmed prügikasti vaid kilekottidesse pakendatult, mitte risustama prügikasti ümbrust suuregabariidiliste esemetega;

2.7.1. Papptaara ja kastid paigutada prügikasti ainult lahtivõetuna. Autokummide ja autoakude paigutamine prügikasti ja prügikasti juurde on rangelt keelatud;

2.8. Teatama KÜ-le 5 kalendripäeva jooksul oma korteri kasutustingimuste muutmisest s.h. võõrandamisest ja üürile andmisest;

2.9. Tasuma hooldusmaksed  makseteatisel märgitud tingimustel ja tähtajaks. Maksetähtajaks tasumata summalt on ühistul õigus nõuda viivist 0,07 % päevas, rohkem kui kolmekuulise võla korral on ühistul õigus võlg sisse nõuda  linnakohtu, kohtutäituri – või inkassofirma teenuseid kasutades, vastavalt seadusele taotleda linnakohtu kaudu korteri sundmüüki. 

2.10. Informeerima KÜ-d pikemaks ajaks kodust lahkumisest, vee mittekasutamisest ja teatama isikud, kes kindlustavad korterisse pääsu avarii korral;

2.11. Koduloomade pidamisel tagama kaaselanike ohutuse ning täitma sanitaar- ja hügieenireegleid ning vältima elamu ja territooriumi reostamist. Elamu ja territooriumi reostamise koheselt kõrvaldama / puhastama;

2.12. Kasutama üldruume, s h. keldriruume sihipäraselt ja hoidma need lukus;

2.13. Sulgema ja korralikult lukustama välisuksi;

2.14. Kuivatama pesu ruumides või rõdul piirdest allpool;

2.15. Koristama elamu territooriumile pargitud sõiduki ümbruse ühe meetri laiuselt lumest ja jääst;

2.16. Lubama eelneval kokkuleppel korterisse juhatuse liikmeid ja remonditöölisi avariide likvideerimiseks,  ühiselt hooldatavate torustike ja seadmete seisukorra kontrollimiseks ja remondiks ning veearvestite näitude ja plommide kontrollimiseks;

2.17. Tagama ligipääsu korterisisestele tehnosüsteemidele.

2.18. Hoidma rõdud puhtad ja koristama neid lumest ning mitte hoidma / säilitama seal prügi.;

2.19. Täitma kohaliku omavalitsuse poolt  kehtestatud eluruumide kasutamise eeskirju.

2.20. Teisaldama tema valduses olevad  sõiduvahendid esimesel nõudmisel, kõnnitee või sõidutee mehhaniseeritud lumekoristuseks, asfalteerimiseks või muuks hädavajaduseks.

 

3. Korteriomanikel on keelatud:

3.1. Tekitada kella 23.00-st kuni kella 07.00-ni müra, mis häirib naabreid -raadio, teleri või muude seadmete kõva hääl, vali pillimäng või laulmine, remonttööd, mürarikaste kodumasinate kasutamine, hüppamine, tagumine vms. Tekitada ehitusmüra seinte mahalõhkumisest ja ehitusmasinate kasutamisest ajavahemikus kella 18.00 kuni 10.00;

3.2. Hoida korteris, keldris ja üldkasutatavates kohtades õhku saastavaid asju/esemeid/kemikaale ning plahvatusohtlikke aineid;

3.3. Lasta kanalisatsiooni mürgiseid või kergestisüttivaid vedelikke ning jäätmeid või asju, mis võivad kanalisatsiooni ummistada;

3.4. Asetada mistahes esemeid trepikotta või keldri vahekäikudesse, vedada liftis mööblit ja muid suuregabariidilisi esemeid;

3.5. Panna rõdule esemeid, mis ulatuvad üle rõdupiirete;

3.6. Puhastada või kloppida trepikojas või rõdult või aknast vaipu, põrandariideid, linu vms; Teostada puusepa-, värvimistöid  ning trepikodades, katustel ja muudes selleks mitteettenähtud kohtades:

3.7. Omavoliliselt ümber ehitada kütte, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteeme või korteriväliseid nõrkvoolu ja

elektrisüsteeme;

3.8. Teha elamu välisilmet muutvaid tegevusi ilma KÜ-d informeerimata ja sellekohase kirjaliku kooskõlastuseta;

3.9. Teha eluruumide ümberplaneerimist ilma kooskõlastatud projekti, ehitusjärelvalve kontrolli ning juhatuse sellekohase kirjaliku kooskõlastuseta;

3.10. Paigaldada katusele või maja välisküljele raadio- ja televisiooniseadmeid ilma KÜ  sellekohase kirjaliku kooskõlastuseta;

3.11. Paigaldada või eemaldada korteri veearvesteid ilma kooskõlastatud projekti ning KÜ sellekohase kirjaliku kooskõlastuseta;

3.12. Visata prügi elamu territooriumile, risustada autoparkimis- või ühiskasutusega kohti;

3.13. Parkida kõnniteele ja elamu territooriumile sõidukeid selliselt, et see takistab jalakäijate liiklust (tuleb jätta vähemalt 0,7 m. laiune käiguriba);

3.14. Lasta sõiduki mootoril töötada õuealal või akende all kauem kui 5 minutit;

3.15. Sõita või parkida sõidukit murul või muul selleks mitteettenähtud kohal.

3.16. Suitsetada ja tarbida alkoholi trepikodades, liftides ja teistes ühiskondlikult kasutatavates kohtades.

3.17. Paigaldada ilma juhatuse kirjaliku nõusolekuta trepikodadesse, elamu seintele ja ustele kuulutusi, plakateid, reklaami vms, joonistada, kirjutada või kritseldada elamu ja trepikoja seintele ning kõnniteele;

3.18. Istutada omavoliliselt põõsaid ja puid, raiuda ilma raieloata põõsaid ja puid, vigastada põõsaid ja puid,  rikkuda maakamarat ja lillepeenraid. 

3.19. Avaldada trepikoja välisukse koode võõrastele isikutele ja mitte võimaldada kõrvalistele isikutele sissepääsu elamusse.

3.20. Mitte lubama kasse ja koeri varikatustele , katustele ja keldritesse, rõdudele.

3.21. Lülitada omavoliliselt remonttööde teostamiseks välja elektrit, soojust, sooja või külma vett.

3.22. Pesta mootorsõidukeid elamusisestel ja kvartalisisestel sõiduteedel ning haljasaladel.

3.23. Parkida sõidukõlbmatut mootorsõidukit/mootorsõidu ja järelkäru/haagissuvilat jms. Elamusisestel ja kvartalisisestel sõiduteedel ning haljasaladel.

3.24. Sülitada, urineerida, roojata trepikodades, liftides ja muudes üldkasutatavates ruumides ning elamu ümbruses oleval haljasalal või kõnniteedel.

3.25. Toita hulkuvaid peremeheta koeri ja kasse elamu üldkasutatavates ruumides, keldrites üldkasutataval välisterritooriumil, sööta tuvisid.

3.26. Kammida koeri ja kasse trepikodades, majaesistel haljasaladel ja kõnniteedel.

3.27. Lülituda omavoliliselt kaabel-TV süsteemi.

3.28. Paigaldada autokumme, akusid, päevavalguslampe jm. ohtlikke jäätmeid, mis kuuluvad utiliseerimisele, prügikasti või selle ümbrusesse.

3.29. Lubada koduloomadel viibida keldrites, trepikodades.

4. Muud sätted:

4.1. Elamu ja territooriumi haldamisel ja hooldamisel on aluseks käesolevas kodukorras sätestatud ja volinike koosoleku otsusega kinnitatud hooldustööde kohustuste jaotus korteriomaniku ja korteriühistu vahel;

4.2. Elamu ja selle juurde kuuluvate konstruktsioonide ja tehnosüsteemide rikkumised, mis on tekkinud korteriomaniku, temaga koos elavate isikute, külastajate või üürnike süü läbi, parandatakse süüdlaste kulul. Kui süüdiolevaid isikuid ei ole võimalik tuvastada, jagatakse parandamise kulud kõigi korteriomanike vahel proportsionaalselt korteri üldpinnaga. Sellised rikkumised tuleb fikseerida kirjalikuaktiga, mille allkirjastavad remonti  teostav isik/ firma ja  vähemalt üks KÜ juhatuse liige.

4.3. Korterisiseste ehituskonstruktsioonide ja nende osade, tehnosüsteemide (veevarustus alates veemõõtjast, elekter alates voolumõõtjast jne.) hoolduse ja remonttööde korraldamise ja nende eest tasumise eest vastutab korteriomanik.

4.4. Mitteeluruumide väljaehitamise ja rendile andmise, renditingimused ja rendimäärad otsustab juhatus ja fikseerib rendileping;

4.5. Teated ühistu liikmetele loetakse ametlikult esitatuiks, kui need on toimetatud korteriomaniku postkasti.

4.6. Käesolevas ''Kodukorras'' märkimata jäänud küsimuste puhul on juhatusel õigus lähtuda vajadustest,  kehtivatest õigusaktidest ja üldiselt omaksvõetud eetikanormidest. Tekkinud probleemid lahendab KÜ juhatus või juhatuse esimees, kelle otsus on kohustuslik kõikidele korteriomanikele ja nendega koos elavatele isikutele ja üürnikele.

 

 5. Teenuste eest arveldamise alused:

 

Vesi

5.1. Tarbijad* esitavad individuaalsete veemõõtjate näidud  iga kuu 25. – 28.- nda kalendripäevani. Näidud tuleb panna Arbu 12 I trepikojas välisuksel või trepikojas asuvasse postkasti ehk elamute trepikodades asuvatesse postkastidesse, millel nimetus „Masti“ veemõõtjate näidud. Arvestus toimub igakuuliselt möödunud kalendrikuu eest. Arvestite alusel leitakse tarbimine - lahutades mõõdetava kuu näidust eelmise kuu näit.

5.1.1. Juhul kui tarbija ei ole esitanud veemõõtjate näite, on ühistul õigus antud perioodi eest arvestada korteri veekulu võrdselt nende tarbijatega, kelle korterisse ei ole paigaldatud veemõõtjaid (so. korteri üldpinna alusel.), vastavalt ühistu ja korteriomaniku vahel sõlmitud lepingule.

5.1.2. Tarbijapoolse omavolilise veemõõtjate mahavõtmise või plommide rikkumise korral on ühistul õigus arvestada tarbija veekulu KÜ juhatuse poolt kinnitatud arvestuslikul alusel alates viimasest plommide kontrollimise päevast.

5.1.3. Veemõõtjate taatlemine, remont ja vahetus toimuvad tarbija kulul.

5.1.4. Põhjendamatult veemõõtjate taatlemisest keeldumise korral otsustab tarbitud vee eest maksmise KÜ juhatus.

5.1.5. Mitteusutavate ja ebaõigete veemõõtjate näitude esitamisest tingitud KÜ poolse järelkontrolli eest, tasub tarbija ebaõigete näitude avastamise korral tasu läbiviidud kontrolli eest KÜ juhatuse poolt kehtestatud suuruses.

* Tarbijateks loetakse korterite omanikud, rendipindade rentnikud (olemasolul) vms. Tarbijad.

Hooldustasu

5.2. Iga ühistu liige tasub hooldustasu vastavalt kinnitatud ''Majanduskavale'';

Prügivedu

5.3. Iga ühistu liige tasub jäätmekonteineri rendi- ja prügi vedamise eest prügimäele vastavalt tegelikele kuludele.

Kindlustus

5. 4. Iga ühistu liige tasub Hoone (kinnistu) kindlustusmaksed vastavalt “Majanduskavale”

 

Üldelekter

5.5. Iga ühistu liige tasub üldelektri eest vastavalt “Majanduskavale”

5.5.1. Elektrienergia varguse korral maja elektrisüsteemist on ühistul õigus nõuda tarbijalt kompensatsiooni juhatuse poolt kinnitatud arvestuslikel alustel alates viimasest elektrisüsteemide kontrollimisest.

5.5.2. Korteriesiste suletud vahekoridoride valgustuse eest tasub korterivaldaja.

Soojusenergia

5.6. Iga ühistu liige tasub soojusenergia eest vastavat teenust osutava ettevõtte poolt esitatud arvetele ja korterisse paigaldatud sooja vee mõõtjate näitudele.

Muud teenused

5.7. Muud teenused, mis ei ole märgitud käesolevas kodukorras, tasutakse vastavalt teenust osutava ettevõttega sõlmitud lepingule.

 

5.8. Kodukorra eeskirja rikkumisega elamule või teistele isikutele tekitatud kahju kuulub süüdlase poolt heastamisele. Korteriomanikku, kes korduvalt rikub kohustusi teiste korteriomanike suhtes võidakse kohustada võõrandada korteriomand.

5.9. Mitteeluruumide väljaehitamise ja rendile andmise otsustab KÜ juhatus kooskõlastatult elamu trepikoja enamuse korteriomanikega.